Obnoviť heslo

Používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie.

Your search results

Všeobecné obchodné podmienky webovej stránky
www.cestovatelskykompas.sk

 

Vlastníkom a Prevádzkovateľom je spoločnosť
LUNEMA, s.r.o.
IČO: 50906593, DIČ: 2120525143
spol. zapísaná v OR OS BB, Oddiel: Sro, vl. č. 32109/S
sídlo: Hviezdoslavova 281/18, 965 01 Žiar nad Hronom
v zastúpení: Ing. Mariana Hrmová, konateľ
IBAN: SK60 8330 0000 0020 0124 5201 – Fio banka, a.s.

 

Webová stránka www.cestovatelskykompas.sk je inzertný portál zameraný na inzerciu ubytovania na Slovensku. Na stránke je možné inzerovať aj reklamu svojej spoločnosti. Všetko za podmienok uvedených v týchto obchodných podmienkach.

Prevádzkovateľ na webovej stránke www.cestovatelskykompas.sk bude písať blog a opisovať rôzne turistické atrakcie a ciele.

Neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok sú aj Reklamačné podmienky a Cenník, ktoré sú spoločne zverejnené na webovej stránke www.cestovatelskykompas.sk.

 

Čl. 1. – Vymedzenie pojmov

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú určené pre všetkých Užívateľov (registrovaná fyzická, alebo právnická osoba, ktorá inzerujte na webovej stránke www.cestovatelskykompas.sk) a Návštevníkov (akákoľvek osoba prezerajúca si webovú stránku www.cestovatelskykompas.sk). Návštevník sa tiež môže registrovať na webovej stránke www.cestovatelskykompas.sk.

Obsah webovej stránky je všetko to čo sa Užívateľom a Návštevníkom webovej stránky www.cestovatelskykompas.sk zobrazuje.

Službou sa rozumie zadať cez užívateľský účet ponuku ubytovacieho zariadenia, prípadne akcie, zľavy, rabaty spojené s ubytovaním za účelom nájsť klienta, ktorý využije službu Užívateľa.

Objednávka je Zmluva o poskytnutí služby, na základe ktorej je realizovaný predaj služby. Registrovaný Užívateľ i Návštevník plne uznáva elektronickú komunikáciu (prostredníctvom Užívateľského účtu, alebo E-mailu). K Objednávke je automaticky generovaná zálohová faktúra, ktorá nie je daňovým dokladom. Faktúra, daňový doklad, je Užívateľovi vystavená až po riadnom zaplatení za objednané služby, ktoré sú následne zverejnené na webovej stránke www.cestovatelskykompas.sk.

 

Čl. 2. – Práva a povinnosti Užívateľa, Návštevníka, Prevádzkovateľa

Užívateľ, ani Návštevník nemajú právo pri prezeraní Obsahu webovej stránky www.cestovatelskykompas.sk zasahovať do práv Prevádzkovateľa alebo Užívateľa (iného Užívateľa) tejto webovej stránky.

Užívateľ, ani Návštevník nesmie v rámci diskusií urážať, alebo vyhrážať sa tretej osobne, nesmie brániť ostatným diskutérom vyjadriť svoj názor. Užívateľ i Návštevník sú oprávnení uvádzať len pravdivé vyjadrenia a názory.

V prípade, že Užívateľ bude opakovane porušovať Všeobecné obchodné podmienky, Prevádzkovateľ má právo jednostranne zrušiť užívateľský účet a nenávratne odstrániť celý obsah Užívateľa z úložiska dát.

Prevádzkovateľ má právo jednostranne zrušiť akýkoľvek užívateľský účet, ktorý bude v rozpore so zákonmi a všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky, s dobrými mravmi, bude mať klamlivý, zavádzajúci obsah, alebo nebude  zameraný na ponuku ubytovacích služieb, ktorého poslaním je webová stránka www.cestovatelskykompas.sk

Užívateľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa nesmie vkladať do ponuky v rámci svojho užívateľského účtu Obsah, ktorý nesúvisí s ubytovaním (napr. predaj nehnuteľnosti, masérske služby, …), ak sú služby súčasťou ubytovania (napr. masérske služby, …), Užívateľ ich v Obsahu samozrejme môže uviesť.

Pri porušení autorských práv, práv duševného vlastníctva a iných práv Užívateľom, prípadne Návštevníkom, zodpovedá za ne v plnom rozsahu konkrétny Užívateľ (Návštevník), ktorý tieto práva porušil. Prevádzkovateľ v tomto prípadne nenesie žiadnu zodpovednosť za porušenie autorských práv, práv duševného vlastníctva a iných práv Užívateľom (Návštevníkom).

Užívateľ a Návštevník nesmie v žiadnom prípade akýmkoľvek spôsobom poškodzovať Prevádzkovateľa a jeho dobré meno.

Za obsah, ktorý vloží Užívateľ na webovú stránku www.cestovatelskykompas.sk, cez svoj užívateľský účet, zodpovedá v plnom rozsahu Užívateľ.

Užívateľ je povinný pravdivo vypísať registračný formulár, za účelom možnosti vytvorenia užívateľského účtu, prihlásenia sa a vkladania svojich aktuálnych a pravdivých ubytovacích ponúk na webovú stránku www.cestovatelskykompas.sk.

Návštevník má právo prezerať si obsah webovej stránky www.cestovatelskykompas.sk, skontaktovať sa s Užívateľom za účelom využitia jeho služieb a pod..

Prevádzkovateľ si vyžaduje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť, alebo doplniť Všeobecné obchodné podmienky, Reklamačné podmienky, Cenník, vypracovaný dokument ohľadom Ochrany osobných údajov.

Celkový obsah webovej stránky www.cestovatelskykompas.sk, vrátane obsahu každého Užívateľa a Návštevníka má Prevádzkovateľ právo archivovať na dátovom úložisku Prevádzkovateľa na dobu neurčitú.

Prevádzkovateľ má právo zmazať akúkoľvek diskusiu, ktorá bude v rozpore s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Prevádzkovateľ má ďalej právo zmazať akúkoľvek ponuku ubytovacieho zariadenia, ktorá sa bude javiť ako nepravdivá, zavádzajúca a pod.. V prípade, že zverejnenie ponuky ubytovacieho zariadenia bolo spoplatnené, výmazom z webovej stránky www.cestovatelskykompas.sk nie je Prevádzkovateľ povinný vrátiť Užívateľovi už zaplatenú cenu za službu, ani v alikvotnej výške.

Užívateľ vytvorením svojho užívateľského účtu a vložením svojej ponuky – Obsahu na webovú stránku www.cestovatelskykompas.sk súhlasí s tým, že na všetky jeho fotografie a videá bude vložené logo – vodotlač loga cestovateľský kompas.

Prevádzkovateľ má právo nakladať s Obsahom užívateľa vloženým na webovú stránku (vrátane fotografií a videí) www.cestovatelskykompas.sk.

Prevádzkovateľ má právo Užívateľovi poslať akýkoľvek informačný E-mail.

 

Čl. 3 – Cena za služby a platobné podmienky

Prevádzkovateľ prostredníctvom svojej webovej stránky poskytuje služby odplatne i bezodplatne. O bezodplatnom poskytnutí služby rozhoduje jednostranne výlučne len Prevádzkovateľ.
Všetky odplatné služby – ich uvádzané ceny sú konečné a sú uvedené v Cenníku. Prevádzkovateľ nie je platcom DPH.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ceny za služby meniť podľa uváženia a robiť rôzne cenové kampane.

Prevádzkovateľ i Užívateľ sú viazaní cenou uvedenou na webovej stránke www.cestovatelskykompas.sk v Cenníku v momente objednania služby.

 

Čl. 4 – Objednávka

Objednaním služby prostredníctvom užívateľského účtu alebo E-mailu na webovej stránke www.cestovatelskykompas.sk, vzniká objednávka.

Užívateľ potvrdením objednávky plne súhlasí s cenou, Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačnými podmienkami, Ochranou osobných údajov a Cenníkom a je si plne vedomý, že objednávka sa stáva záväznou a je viazaný k zaplateniu ceny objednanej služby.

Užívateľ má právo počas zaplateného obdobia manažovať si svoju ponuku konkrétneho ubytovacieho zariadenia bezplatne.

Užívateľ má právo počas zaplateného obdobia konkrétneho ubytovacieho zariadenia túto ponuku presúvať do sekcii „Akcie, zľavy, rabaty“ za poplatok podľa Cenníka. V tejto sekcii je možné pridávať ponuku len počas trvania platnosti základného obdobia, ktorým si Užívateľ vložil svoju ponuku ubytovacieho zariadenia do sekcii „Ubytovanie“, pre svoje konkrétne ubytovacie zariadenie.
(Napr. 1.7.2017 som sa registrovala a vytvorila si užívateľský účet a vložila do ponuky svoje ubytovacie zariadenie za cenu XY. Obsah v sekcii „Ubytovanie“ trvá do 30.6.2018. V období do 1.6.2018 si môžem zakúpiť na 1 mesiac službu – Obsah v sekcii „Akcie, zľavy, rabaty“. Ak vložím svoju ponuku do sekcie „Akcie, zľavy, rabaty“ napr. 20.6.2018, služba – Obsah sa bude na stránke zobrazovať len do 30.6.2018 – tak ako je zaplatený základný balík služby konkrétneho ubytovacieho zariadenia.)

Užívateľ má právo počas zaplateného obdobia konkrétneho ubytovacieho zariadenia túto ponuku vložiť aj do sekcii „Odporúčané“ za poplatok podľa Cenníka, táto sekcia je ale kapacitne obmedzená pre max. 8 inzerovaných ubytovacích zariadení. V tejto sekcii je možné mať ponuku len počas trvania platnosti základného obdobia, ktorým si Užívateľ vložil svoju ponuku ubytovacieho zariadenia do sekcii „Ubytovanie“, pre svoje konkrétne ubytovacie zariadenie. V sekcii „Odporúčané“ nie je možné mať duplicitne zverejnené to isté ubytovanie.

 

Čl. 5 – Odstúpenie od Zmluvy

Prevádzkovateľ týmto oboznamuje Užívateľa, že je oprávnený odstúpiť od Zmluvy uzavretej na diaľku, alebo od Zmluvy uzavretej mimo prevádzkovaných priestorov Prevádzkovateľa do 14 dní odo dňa uzavretia Objednávky / Zmluvy o poskytnutí služby. Na odstúpenie od Zmluvy je potrebné, aby Užívateľ písomne odstúpil od Zmluvy a doručil ju doporučenou formou na adresu sídla Prevádzkovateľa najneskôr v posledný deň, kedy má Užívateľ právo od Zmluvy odstúpiť. Odstúpením od Zmluvy v lehote do 14 dní sa Prevádzkovateľ zaväzuje vrátiť Užívateľovi uhradenú cenu za službu v plnej výške.

Prevádzkovateľ zároveň oboznamuje Užívateľa, že takéto právo Odstúpenia od zmluvy má len 1x v lehote 180 dní. Ak by Užívateľ odstúpil od Zmluvy uzavretej na diaľku a opätovne v lehote do 180 dní pristúpil k tej istej Objednávke / Zmluve o poskytnutí služby a znovu by v lehote 14 dní chcel od Zmluvy odstúpiť, Prevádzkovateľ toto odstúpenie nebude akceptovať.

 

Čl. 6 – Skončenie prevádzky alebo dočasné prerušenie prevádzky webovej stránky www.cestovatelskykompas.sk

V prípade dočasného prerušenia prevádzky webovej stránky www.cestovatelskykompas.sk, z akéhokoľvek dôvodu, na akúkoľvek dobu, alebo aj úplne ukončenie prevádzky webovej stránky www.cestovatelskykompas.sk, Prevádzkovateľ nenesie voči Užívateľom a Návštevníkom (prípadne tretím osobám) žiadnu zodpovednosť. Užívatelia a Návštevníci (prípadne tretie osoby) nemajú právo na náhradu škody, ktorá by im vznikla, nemajú nárok ani na vrátenie ceny za nevyužité služby.

 

Čl. 7 – Záverečné ustanovenia

Obsah, ktorý je zadaný na webovej stránke www.cestovatelskykompas.sk Užívateľom nie je odkontrolovaný Prevádzkovateľom webovej stránky www.cestovatelskykompas.sk. Prevádzkovateľ neposkytuje žiadne záruky, ani istoty na pravdivosť informácii uverejnených Užívateľom. Za zverejnený Obsah Užívateľom (ako fotografie, videá, kontaktné údaje, ceny, podmienky ubytovania a iné) zodpovedá v plnom rozsahu Užívateľ, ktorý Obsah vložil na webovú stránku www.cestovatelskykompas.sk.

Webová stránka www.cestovatelskykompas.sk je stránka formou inzercie ubytovania, nie sprostredkovateľa. Všetky podmienky ohľadom ubytovania, rezervácie ubytovania a pod. si Návštevník (tretia osoba) osobne dohodne s Užívateľom, ktorý inzeruje na našej webovej stránke www.cestovatelskykompas.sk. Za akékoľvek škody, nedorozumenia Prevádzkovateľ tejto webovej stránky v žiadnom rozsahu nezodpovedá.

 

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia od 11.11.2018 na dobu neurčitú.