Obnoviť heslo

Používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie.

Your search results

Reklamačné podmienky

 

 

Reklamačné konanie je upravené:

  • Občianskym zákonníkom – Zákon č. 40/1964 Z. z. v znení aktuálnych predpisov,
  • Zákonom o ochrane spotrebiteľa – Zákon č. 250/2007 Z. z. v znení aktuálnych predpisov,
  • Zákonom o priestupkoch – Zákon č. 372/1990 Z. z. v znení aktuálnych predpisov,
  • Zákonom, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon o ochrane spotrebiteľa a Zákon o priestupkoch – Zákon č. 397/2008 Z. z. v znení aktuálnych predpisov,
  • Zákonom o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov – Zákon č. 391/2015 Z. z. v znení aktuálnych predpisov

 

Reklamáciu možno podať do 14 dní odo dňa kedy Užívateľovi, alebo Návštevníkovi vznikol nárok na reklamáciu. Reklamáciu je potrebné doručiť písomne doporučenou formou na adresu sídla Prevádzkovateľa najneskôr v posledný deň, kedy má Užívateľ, alebo Návštevník právo podať reklamáciu. V reklamácii je potrebné uviesť kontaktné údaje, dôvod a dôkaz reklamácie.

 

Alternatívne riešenie sporu

Užívateľ, alebo Návštevník má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva. Užívateľ, alebo Návštevník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak Prevádzkovateľ na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo, alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

 

Orgánom alternatívneho riešenia sporov je:

https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

 

Adresa na doručovanie:

Slovenská obchodná inšpekcia

ústredný inšpektorát

Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Prievozská 32, p. p. 29

827 99 Bratislava 27

 

Adresy na podávanie podaní v elektronickej podobe: ars@soi.sk , adr@soi.sk

Telefonické číslo: +421 (0)2/58 27 21 23, +421 (0)2/58 27 21 41

 

Užívateľ, alebo Návštevník môže využiť na podanie návrhu na začatie mimosúdneho riešenia sporov a na získanie informácií o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov (vrátane cezhraničných sporov) tiež webovú stránku:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

 

 

Tieto Reklamačné podmienky platia od 1.1.2019, na dobu neurčitú.